SPRANKEL

Kinderen van 2.5 tot 12 jaar

Wat zijn we?

De afdeling van MFC gekoppeld aan onze schoolkinderen van BuBaO heet Sprankel. BuBaO en Sprankel hebben een sterkte, geïntegreerde samenwerking als zorgschool voor kinderen van 2.5 tot 14 jaar met een hulpvraag op vlak van communicatie die kadert binnen een autisme, taalstoornis of een auditieve beperking (type 7 en/of type 9).

95% van de leerlingen van BuBaO koos in 2022 om ook in te schrijven in het MFC (in verblijf of dagopvang). Veel ouders kiezen bewust voor deze unieke samenwerking, waarbij opvoeders, leerkrachten en therapeuten samenwerken als 1 team om de kinderen te ondersteuning in hun onderwijs- en zorgnoden.

Sprankel 1

autisme spectrum stoornis of taalontwikkelingsstoornis
Voor leerlingen die:
- streven naar het behalen van de ontwikkelingsdoelen;
- streven naar het zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij;
- nood hebben aan nabijheid van een zorgende begeleider;
- getraind moeten worden in zelfredzaamheid en zelfstandigheid (ADL).

Sprankel 2

autisme spectrum stoornis of taalontwikkelingsstoornis
Voor leerlingen die nood hebben aan:
- langdurige en structureel begeleiding op vlak van gedrag;
- een voorspelbare omgeving; veel nabijheid van een consequente/zorgende begeleider;
- veel sociaal-emotionele ondersteuning;
- een omgeving waar ze (opnieuw) tot rust kunnen komen;
- versterken van impulscontrole en emotieregulatie, werkhouding (executieve functies) krijgt voorrang op het streven naar de eindtermen.

Sprankel 3

Doofheid en slechthorendheid of taalontwikkelingsstoornis
Voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornis die nood hebben aan Vlaamse Gebarentaal of lessen ondersteund met Nederlands met gebaren, ongeacht hun IQ.

Sprankel 4

autisme spectrum stoornis of taalontwikkelingsstoornis
Voor leerlingen die:
- zelfstandig kunnen leren werken in de klas met de hier aanwezige omkadering en hulpmiddelen;
- nood hebben aan een begeleider die een coach is;
- goed functioneren in de eigen groep.

Sprankel 5

Time In Time Out
Voor kinderen die ingeschreven zijn in het BuBaO, maar die tijdelijk voltijds onderwijs niet aan kunnen. Zij kunnen vanuit de opvoeders van het team van de 5’er extra ondersteuning krijgen in de klas of uit de klas.

Door ook in te schrijven in het MFC genieten de kinderen van volgende extra ondersteuning of mogelijkheden:

  • Extra ondersteuning op sociaal en emotioneel vlak op momenten dat de kinderen niet in de klas zijn, door de opvoeder (vb. begeleiding bij het eten, beleefdheidsregels aan tafel, leren proeven, leren samen spelen, omgaan met winnen en verliezen, omgang met leeftijdsgenootjes, leren omgaan met afspraken en regels, …)
  • Extra ondersteuning op sociaal en emotioneel vlak op momenten dat de kinderen wel in de klas zijn: opvoeders kunnen extra ondersteunen in de klas of kunnen mentorgesprekken inplannen met de kinderen uit de klas
  • Voor en naschoolse opvang
  • Vakantieopvang
  • Gebruik van medische dienst

OPNAMECRITERIA

ass

stos

D/SH

team Sprankel

Portret van Cindy Vleugels

Cindy
Vleugels

Pedagogisch directeur
-12j BuBaO en MFC

Portret Noor Brabants

Noor
Brabants

Anker Sprankel 1 KL
en orthopedagoge

Portret van Karolien Vandijck

Karolien
Vandijck

Anker Sprankel 2
en verblijf

Portret van Doortje Spreuwers

Doortje
Spreuwers

Anker Sprankel 3
en orthopedagoge

Joke Huybrechts

Joke
Huybrechts

Orthopedagoge
Sprankel

Portret van Silke De Smedt

Silke
De Smedt

Anker
Sprankel 4

Joachim Borms

Joachim
Borms

Anker
Team 1 LS

Tiny De Schepper

Tiny
De Schepper

Contextverantwoordelijke
Sprankel

Kayleigh
Samoey

Contextverantwoordelijke
Sprankel

Inschrijvingen

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09