HORIZON

Jongeren van 12 tot 21 jaar

Horizon biedt verblijf en ondersteuning aan jongeren met ASS en jongeren met een visuele beperking.

Traject jongere

Het traject voor alle jongeren in de leefgroep wordt opgesplitst in 2 grote fases: onderbouw (Bron en Stroom) en bovenbouw (Baai).

In de onderbouw zijn er 2 clusters (Bron en Stroom) en in de bovenbouw 1 cluster (Baai). Elke cluster bestaat uit een vast stafteam (opvoed(st)er-groepschef,  contextbegeleid(st)er en orthopedagoge) en 3 à 4 vaste opvoedersteams.

In afdeling Horizon willen we via ons aanbod vooral inzetten op de kernwaarden huiselijkheid, open-minded en krachtig. Daarnaast geven we prioriteit aan veiligheid en continuïteit door in te zetten op de relatie, structuur en sfeer voor alle betrokkenen (jongeren,  ouders en medewerkers). 

Voor elke jongere wordt er een individueel handelingsplan opgesteld waarin beeldvorming van de jongere en individuele doelstellingen worden opgenomen.

Er werd gekozen om in een groeimodel te werken met een specifieke opdracht per groeifase. Het groeimodel wordt aangeboden aan alle jongeren, ongeacht hun beperking. In de praktijk betekent dit dat alle leefgroepen gemengd zijn qua leeftijd en geslacht én dat jongeren met ASS en een visuele beperking samenleven in dezelfde leefgroepen. Onze ervaring leert ons immers dat dit voor eenieder een verrijking is.

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit 8 leefgroepen waarbij de focus ligt op toewerken in kleine stapjes naar zelfstandigheid op de verschillende functiedomeinen: zelfredzaamheid, vrije tijd, studie, persoonlijke hygiëne, emotionele en sociale vaardigheden, aanvaarding en zelfkennis.

12-16 jarigen

De jongere verblijft maximaal 4 jaar in eenzelfde leefgroep

Leefgroepen: Golfbreker, Koraal, Steiger

12-16 jarigen

De jongere verblijft maximaal 4 jaar in eenzelfde leefgroep

Leefgroepen: Kajuit, Atlantis, Loopbrug

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit 3 leefgroepen en studiowerking waarbij de focus ligt op de toepassing van de aangeleerde vaardigheden binnen zelfstandigheid en het vormgeven van het traject na het MFC.

16+ jarigen

De jongere verblijft minimum 2 jaar in eenzelfde leefgroep.

Leefgroepen: Oceaan, Schiereiland, Kameleon,  Studio

Traject gezin

Het functioneren van onze jongeren in onze leefgroepswerking is onlosmakelijk verbonden met zijn gezinscontext.

In elk gezin zijn er ook zorg- en hulpvragen rond een aantal thema’s zoals bv. opvoeding, relaties, financiën, hulpverlening, netwerk….  die een antwoord verdienen en waar tijdens de gezinsbegeleiding tijd voor kan gemaakt worden.
Om die reden wordt er met elk gezin een traject aangegaan op maat en wordt bekeken welke zorgvragen aan bod kunnen komen. Dit traject krijgt vorm in een gezinsondersteuningsplan en wordt reeds opgestart van bij het eerste kennismakingsgesprek. Wij verwachten van ouders dat ze mee in dit traject stappen en op regelmatige basis deelnemen aan de gezinsgesprekken.

Tito

Time In Time Out

TITO is een project van de afdeling HORIZON in samenwerking met VGC Welzijn.

TITO biedt tijdelijke ervaringsgerichte dagbesteding en Herstelgerichte vrijetijdsbesteding aan jongeren tussen 12 en 18 jaar, die nood hebben aan rust of waar het schools-/hulpverleningstraject in het gedrang is.

team horizon

Portret van Valerie Bellen

Valerie
Bellen

PEDAGOGISCH DIRECTEUR +12J BuSO & MFC

Tugba Koyuncu

Tugba
Koyuncu

Teamcoördinator
De Bron

Maren Gevaert

Maren
Gevaert

Orthopedagoge
De Bron

Portret van Sofie Hardewyn

Sofie
Hardewyn

Teamcoördinator
De Stroom

Portret van Liesbeth Adriaensen

Liesbeth
Adriaensen

Orthopedagoge De Stroom & verantwoordelijke TITO

Annelies Roelants

Annelies
Roelants

Contextbegeleider De Bron & De Stroom

Chris Desmet

Chris
Desmet

T.C.De Baai, agressiecoach & RTH-coördinator

Sara Jacobs

Sara
Jacobs

Orthopedagoge
De Baai

Portret van Anke Deruijter

Anke
De Ruijter

Contextbegeleider
De Baai

Inschrijvingen

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09