MFC

Multifunctioneel centrum

Over ons

Complementair aan het onderwijsaanbod voorziet het Multifunctioneel centrum (MFC) een advies– en zorgverlenende functie. Het dienstverleningsaanbod wordt zo flexibel mogelijk ingezet om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsnoden en -behoeften van de jongeren en hun gezin of familiale context.

Het Multifunctioneel Centrum is een voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De hulpverlening die geboden wordt in het MFC kan onder de vorm van n-RTH (niet-rechtstreeks toegankelijk hulp) en RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp).

Hoe werken wij?

Opvoeders, kinderen/jongeren en therapeuten werken in de leefgroep samen aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid gericht op een maximale integratie in de maatschappij.

In het MFC is er voor elk kind/elke jongere een aanbod van orthopedagogische begeleiding in leefgroepverband, alsook gezinsbegeleiding. Ook medische, paramedische begeleiding (kiné, ergo, logo) en psychotherapie maken deel uit van het aanbod. In overleg met de ouders, opvoeders, psychotherapeut, (para)medici en daar waar mogelijk het kind/ de jongere zelf wordt een traject uitgestippeld op maat van het individu waarin gewerkt wordt aan verschillende vaardigheden. Indien nodig wordt een beroep gedaan op aangepaste externe hulpverlening (therapieën, revalidatie, sociale vaardigheidstraining, kinderpsychiatrische opvolging, …). Voor de kinderen tot 12 jaar wordt er samengewerkt met het consultatie en revalidatiecentrum Zeplin-CAR op de eigen campus.

Aanbod

Onder n-RTH biedt het MFC verblijf (internaat), dagopvang (voor- & naschoolse opvang), dagbesteding (opvang tijdens de schooluren) en/of mobiele begeleiding aan.

Onder RTH, enkel woensdagnamiddagopvang.

In uitzonderlijke gevallen wordt ook een crisisaanbod gedaan en onder bepaalde voorwaarden kunnen jongeren ook een beroep doen op onze weekend- en vakantiewerking.

Verblijf

Voltijdse of deeltijdse leefgroepbegeleiding met een minimum van 2 nachten.

Begeleiding tussen 20u00 ’s avonds en 8u00 ‘s morgens.

Dagopvang

Leefgroepbegeleiding voor en na de schooluren tussen 8u00 ’s morgens en 20u00 ’s avonds.

In Horizon geldt dat dagopvang enkel in combinatie met verblijf wordt aangeboden.

In Sprankel is wel zuivere dagopvang mogelijk (zonder combinatie met verblijf).

Dagbesteding

Periodieke voltijdse of deeltijdse individuele begeleiding van de kinderen/jongeren in de leefgroep in het geval van een aangepast programma op school of tijdens vakanties.

Mobiele en/of ambulante begeleiding

Periodieke individuele begeleiding van de kinderen/jongeren en/of zijn gezin rond een aantal thema’s die niet leefgroepgerelateerd zijn.

Netwerking.

Concrete hulpvragen rond verscheidene thema’s in de thuiscontext.

Lachend begeleidster MFC

De Sprankel biedt zorg aan dove of slechthorende kinderen, kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis en kinderen met een autismespectrumstoornis. De zorg aangeboden aan deze kinderen gebeurt in nauwe samenwerking met onze basisschool.

Horizon biedt zorg aan blinde en slechtziende jongeren en jongeren met een autismespectrumstoornis. De zorg aangeboden aan deze kinderen gebeurt in nauwe samenwerking met onze secundaire school of met buitenscholen.

Medische dienst

Wij zijn bekommerd om de gezondheid van de kinderen en jongeren die in het MFC verblijven.

Naast de dagelijkse opvang, verzorging en opvolging door ons team verpleegkundigen, kunnen de kinderen en jongeren ook terecht bij onze huisarts. 

De oogarts heeft 1 x om de 14 dagen een consultatie in Centrum Ganspoel voor onze jongeren met een visuele beperking.

Visie en participatie

In het MFC willen we met een hart voor kinderen en jongeren, op een respectvolle en professionele manier, hun welbevinden bevorderen.

Gebruikersraad

In de gebruikersraad van het Multifunctioneel Centrum (MFC) zorgen we ervoor dat de stem van alle zorggebruikers (min 21-jarigen) en hun ouders gehoord wordt. Het is een vergadering waar de gebruikers worden geïnformeerd over de brede werking van het MFC.

De gebruikers kunnen er hun ideeën kwijt, maar hebben eveneens het recht om hun mening te geven over de werking, om op een aantal punten advies te geven of mee beslissingen te nemen rond een aantal thema’s. De thema’s die aan bod komen zijn heel verscheiden zoals het optimaliseren van de intakeprocedure, presentatie van de jaarrekening, handicapspecifieke aanpassingen, tevredenheidsmeting bij de gebruikers …

In de gebruikersraad zitten minstens drie ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen en jongeren die in het MFC een begeleiding lopende hebben. De leden zetelen vier jaar in de gebruikersraad; nadien worden er nieuwe leden gekozen.

De voorzitter is eveneens één van de ouders en wordt verkozen door de leden. In Woluwe proberen we ervoor te zorgen dat er bij de verkiezing van de leden een vertegenwoordiging is van elke doelgroep op de campus.

Deze vergadering komt één keer per trimester samen. De voorzitter of de leden zijn het aanspreekpunt voor alle ouders die input willen geven via dit forum. Een samenvatting van de verslaggeving van de vergaderingen wordt ook opgenomen in KIWoord zodat alle ouders deelgenoot zijn van de werking van gebruikersraad.

Strategisch beleidsplan

Op basis van uitgebreide bevraging bij gebruikers en personeel werd in de loop van 2014 een strategisch plan opgesteld die bepaald welke lange termijn doelstellingen we willen realiseren en welke middelen we hiervoor gaan inzetten. 

team MFC

Joris Verbeek

Joris Verbeeck

Algemeen directeur
MFC

Portret van Valerie Bellen

Valerie Bellen

PEDAGOGISCH DIRECTEUR +12J BUSO & MFC

Portret van Cindy Vleugels

Cindy Vleugels

PEDAGOGISCH DIRECTEUR -12J BUBAO & MFC

Portret van Thomas Caudron

Thomas Caudron

Logistiek admin.directeur
MFC

Inschrijvingen

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09