Inschrijvingen BuBaO

schooljaar 2023-2024

Infomomenten

bekijken

Voorrangsperiode voor

BROERS, ZUSSEN EN KINDEREN VAN PERSONEEL BuBaO

6-17 februari 2023

AANMELDINGSPERIODE

voorrang Nederlands

6-24 maart 2023

Versturen toewijzingslijsten en weigeringsdocumenten naar ouders

12 mei 2023

INSCHRIJVINGSPERIODE AANGEMELDE LEERLINGEN

15 mei - 7 juni 2023

START VRIJE INSCHRIJVINGEN

indien niet volzet

vanaf 8 juni 2023

Vrije plaatsen


Kleuter

Lager

Voorrang Nederlands

Type 7

0

0

Ja

Type 9

0

0

Ja

Opgelet

Een inschrijving in het BuBaO is GEEN inschrijving in het MFC. Hiervoor geldt een aparte procedure. 

MFC

INFOMOMENTen

BuBaO en MFC Sprankel (-13 j) organiseren SAMEN verschillende infomomenten en rondleidingen voor ouders en verwijzers.

De deelnemers aan de infomoment komen er alles te weten over:

 • De werking van de kleuterklassen en de lagere school klassen
 • De werking van de leefgroepen voor de kinderen in dagopvang (middag, woensdagnamiddag en vieruurtje)
 • De werking van de leefgroepen voor de kinderen in verblijf (internaat)
 • Busvervoer
 • Inschrijvingsprocedures.

Om de infomomenten bij te wonen, moet u zich inschrijven door op de gewenste datum te klikken.

Inschrijvingen broers en zussen en kinderen van PERSONEELSLEDEN BUBAO

WIE ZIJN BROERS & ZUSSEN VAN REEDS INGESCHREVEN LEERLINGEN?

 • Broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders), al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder), al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben), maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en -zussen, pleegkinderen…). 

WIE ZIJN KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN?

Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent.

Broers en zussen en kinderen van personeel worden rechtstreeks op school ingeschreven.

Aanmeldingsperiode

AANMELDING NEDERLANDSTALIGEN EN ALLE ANDERE KINDEREN

Datum N.T.B.

Ouders kunnen komen aanmelden op school na afspraak. Als je een afspraak wil kan je mailen naar bubao@kiwoluwe.broedersvanliefde.be, noteer je telefoonnummer in de mail. Je wordt dan via mail of telefonisch gecontacteerd om een afspraak te maken. Op het einde van het infomoment van (datum N.T.B.) is er ook de mogelijkheid om meteen aan te melden. Opgelet het is wel nodig om in te schrijven voor de infomomenten.

De ouders brengen onderstaande documenten mee wanneer ze komen aanmelden:

Bewijs van verwantschap:

 • KIDS-ID
 • Attest van gezinssamenstelling
 • of kopie geboorteakte

Bewijs van voldoende kennis van het Nederlands:

 • Een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs;
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs;
 • een bewijs dat de ouder minstens een niveau Nederlands B2
 • een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands;
 • een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen).

Bij ouders die voorrang Nederlands aanvragen, dient telkens nagevraagd te worden of het kind tot de GOK- of NGOK-groep behoort.

Bij anderstalige ouders moet dat niet. GOK wordt aangetoond a.h.v. een bewijs dat het gezin een schooltoelage (groeipakket) kreeg in het schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 OF een verklaring op eer dat de moeder van het kind niet over een diploma so beschikt. De school laat de verklaring invullen en ondertekenen door de ouders.

Op het aanmeldingsformulier duiden ouders de rangorde van schoolkeuze aan. 

De ouders geven het domicilieadres van het kind op en indien gewenst vanaf dit schooljaar ook één van de werkadressen van de ouders.

Ook het CLB welk de ouders begeleidt, wordt genoteerd. Bij gebrek aan een begeleidend CLB kan het kind niet aangemeld worden.

De school

 • controleert de documenten;
 • controleert de adresgegevens (domicilieadres en één van de werkadressen van de ouders);
 • duidt de rangorde van schoolkeuze aan;
 • bevestigt de ontvangst van het aanmeldingsformulier, de juistheid van de gegevens en de controle van de documenten;
 • zal de ouders contacteren van zodra zij zeker is dat een plaats vrijkomt.

Versturen toewijzingslijsten

en weigerings documenten naar ouders

Lokaal overlegplatform

Wij ontvangen de geordende toewijzingslijst ten laatste op (datum N.T.B.) vanuit het LOP. Het LOP verstuurt toewijzingsberichten naar ouders via elektronische weg.

Voor wie er (voorlopig) geen vrije plaats beschikbaar is, wordt een weigeringsattest of attest ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ verstuurd vanuit het LOP. Zij komen op de wachtlijst, in volgorde door het LOP bepaald.

Wanneer een plaats vrijkomt, contacteert de school de ouders. De school respecteert daarbij de volgorde van de wachtlijst en het profiel van het kind. Een vrijgekomen plaats wordt met andere woorden opgevuld door een kind met hetzelfde profiel (Nederlands GOK, Nederlands niet-GOK, niet-Nederlands).

INSCHRIJVINGSPERIODE van aangemelde leerlingen

SCHOOLJAAR 2024-2025

Datum N.T.B.

SCHOOLJAAR 2023-2024

Het aantal vrije plaatsen voor schooljaar ’23-’24 zijn inmiddels ingevuld.

Vrije inschrijvingen (Indien niet volzet)

Op afspraak

Datum N.T.B.

Inschrijvingen gebeuren volgens het principe van de chronologie. Wie het eerste komt krijgt de plaats. Het is niet toegelaten om tijdens de vrije inschrijvingen in te schrijven op afspraak.

De inschrijvingen verlopen in het Nederlands. Als u zelf geen Nederlands spreekt, moet u iemand meebrengen die u in het Nederlands kan helpen.

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09