Inschrijvingen BuBaO

schooljaar 2022-2023

Infodag

n.t.b.

Voorrangsperiode voor

BROERS, ZUSSEN EN KINDEREN VAN PERSONEEL BuBaO

n.t.b.

AANMELDINGSPERIODE

voorrang Nederlands

n.t.b.

AFSTANDSBEREKENING DOOR HET LOP

Het LOP bezorgt de toewijzingslijsten, brieven en weigeringsdocumenten vanaf 26 april

n.t.b.

INSCHRIJVINGSPERIODE AANGEMELDE LEERLINGEN

n.t.b.

START VRIJE INSCHRIJVINGEN

indien niet volzet

vanaf MEI '21

Opgelet

Momenteel zijn wij volzet. Er wordt gewerkt met een wachtlijst. Voor meer inlichtingen:

Een inschrijving in het BuBaO is GEEN inschrijving in het MFC. Hiervoor geldt een aparte procedure. 

MFC

Inschrijvingen broers en zussen en kinderen van PERSONEELSLEDEN BUBAO

WIE ZIJN BROERS & ZUSSEN VAN REEDS INGESCHREVEN LEERLINGEN?

  • Broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders), al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder), al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben), maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en -zussen, pleegkinderen…). 

WIE ZIJN KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN?

Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent.

Broers en zussen en kinderen van personeel worden rechtstreeks op school ingeschreven.

Aanmeldingsperiode

AANMELDING NEDERLANDSTALIGEN EN ALLE ANDERE KINDEREN

De aanmeldingen gebeuren op afstand. Ouders stellen hun vraag tot inschrijving:

In uitzonderlijke gevallen kunnen de aanmeldingen ook op afspraak gebeuren. De school bezorgt een aanmeldingsformulier via e-mail aan de ouders. U kan dit formulier hier downloaden.

De ouders sturen het ingevuld en ondertekend terug.
Ouders voegen ook de nodige documenten toe : 

De school: 

AFSTANDSBEREKENING DOOR HET LOP

Lokaal overlegplatform

Wij ontvangen de geordende toewijzingslijst ten laatste op 27 april 2021 vanuit het LOP. Het LOP verstuurt toewijzingsberichten naar ouders via elektronische weg.

Voor wie er (voorlopig) geen vrije plaats beschikbaar is, wordt een weigeringsattest of attest ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ verstuurd vanuit het LOP. Zij komen op de wachtlijst, in volgorde door het LOP bepaald.

Wanneer een plaats vrijkomt, contacteert de school de ouders. De school respecteert daarbij de volgorde van de wachtlijst en het profiel van het kind. Een vrijgekomen plaats wordt met andere woorden opgevuld door een kind met hetzelfde profiel (Nederlands GOK, Nederlands niet-GOK, niet-Nederlands).

INSCHRIJVINGSPERIODE van aangemelde leerlingen

Omdat de school tijdens de aanmeldingsperiode nog geen zicht heeft op het correcte aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2022-2023, zullen ouders mogelijks een weigeringsdocument ontvangen met daarop de volgorde van de wachtlijst

De aangemelde leerlingen die een plaats toegewezen kregen, worden in chronologische volgorde gecontacteerd om in te schrijven in BuBaO. De inschrijving voor MFC kan gelijktijdig gebeuren.

Vrije inschrijvingen (Indien niet volzet)

Op afspraak

De inschrijvingen zullen op afspraak gebeuren omwille van de coronamaatregelen.
De inschrijvingen verlopen in het Nederlands. Als u zelf geen Nederlands spreekt, moet u iemand meebrengen die u in het Nederlands kan helpen.